Song
Lyrics

Tu aur mai ek jaan, ek jahan
Tu aur mai ek jaan, ek jahan
Toofano mein aisa khira
Jo mera tha voh mujhse hi cheena
Tu aur mai ek jaan, ek jahan
Tu
Chand taree, barish ki raate
Tanha jhure tujhko pukare
Chand taare, baarish ki raate
Tanha jhure tujhko pukare
Ghant aisi vaqt ne bandhi jo khul na sake
Tu aur mai ek jaan ek jahan
Tu aur mai ek jaan ek jahan
Toofano mein aisa khira
Jo mera tha voh mujhse hi cheena
Tu aur mai ek jaan ek jahan
Tu

Tu

Release Date : January 16, 2017
Artist : Osho Jain
Format : Digital Download

“Tu” is a feeling of love, longing, and madness. Tu aur mai, ek jaan, ek jahan